Alle berichten van deplaets

Algemene ledenvergadering (ALV) heemkundekring De Plaets, 12-4-2022

Plaats: werkruimte de Plaets
Tijd: 10.00-11.30u

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag ALV 129-1-2020 (moet zijn 29-9-2020)
 3. Bestuursverkiezing:
  Aftredend: Theo Danen, Thieu Dollevoet, Ad Beex.
  Herkiesbaar: Theo Danen, Thieu Dollevoet.
  Vacature penningmeester
 1. Financieel verslag: Ad Beex. Begroting 2022. Kascommissie verslag. Decharge verlening bestuur.
 2. Mededelingen bestuur
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Thieu Dollevoet, secretaris

Rooster van aftreden bestuursleden:
Piet Schellings: start september 2020
Hein Kremers: start september 2020

 

NIEUWSBRIEF 24 maart 2022

. Algemene ledenvergadering De Plaets: 12 april 2022
Op dinsdagmorgen van 10.00-11.30u is er de ALV van heemkundekring De Plaets in Den Durpsherd met een terug- en vooruitblik. Welkom.

. Lezing Romeinse muntschat Berlicum: 14 april 2022
In een gevarieerde lezing, verzorgd door: de vinders: Wim en Nico van Schaijk, onderzoeker vindplaats dr. Tessa de Groot (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en onderzoeker muntschat dr. Liesbeth Claes (Rijksuniversiteit Leiden)wordt gericht aandacht besteed aan het proces en de betekenis van deze muntschat voor ons dorp en de wetenschap. Er zijn munten te zien. Op 24 februari jl. is er een informatiebord geplaatst in de buurt van de vindplaats (Westakkers, Berlicum).Wanneer u interesse hebt kunt u zich opgeven bij de secretaris (zie boven).

. Rondleiding op Seldensate en Aa-dal: Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zoals gebruikelijk worden er om 11.00u, 13.00u en 15.00u rondleidingen verzorgd op Seldensate en in het Aa-dal. U bent van harte uitgenodigd.

Erfgoedboek De Plaets-Jumbo
Met het Erfgoedboek hebben we aan de hand van 30 onderwerpen een dwarsdoorsnede van onze lokale geschiedenis verzorgd. We hebben vele positieve reacties ontvangen. We kijken daarom terug op een geslaagde actie. Daarom dank aan onze plaatselijke JUMBO!!

 

Officiële onthulling Informatiebord Romeinse Muntschat in Berlicum

Op donderdag 24 februari 2022 vond vlakbij de rivier de Aa de officiële opening plaats van het informatiebord ‘Romeinse Muntschat’ aan de Westakkers te Berlicum.
Omstreeks 13.15u verzamelden alle genodigden zich op deze plek om achtereenvolgens te luisteren naar de heer De Groot, bestuurder Waterschap Aa en Maas, wethouder P. Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel, prof. Dr. J. Baselmans, directeur archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de heer Theo Danen, voorzitter heemkundekring De Plaets, en de heren Wim en Nico van Schaijk, de vinders van de muntschat.
Uit de verhalen konden de toehoorders concluderen dat de vindplaats destijds een doorwaadbare plaats in de Aa was, een zogenaamde voorde, welke in de oude tijd (100-300 na Chr.) een sacrale betekenis had.
Deze plaats in de rivieren werden gezien als een heilige plek en gebruikt als locatie waar offers werden gebracht (munten, sieraden).
Dat is hier gedurende een lange(re) periode gebeurd.
Op de vindplaats, vlakbij de voorde (vlakbij de oversteekplaats van de Aa) zijn door de heren Van Schaijk met een metaaldetector 107 Romeinse munten gevonden.
Over deze archeologische vondst is in 2021 een mooi boek ‘Veilig naar de overkant’, geschreven onder redactie van dr. Tessa de Groot en de heer J.W. de Kort (RCE) verschenen.
Na afloop is er in Kulturhuis Den Durpsherd ‘onder het genot van’ nog een tijd nagepraat over deze vondst en de betekenis ervan en adressen uitgewisseld.
Wim en Nico van Schaijk hebben hier een mooie dwarsdoorsnede van de muntschat laten zien en toegelicht.
Op donderdagavond 14 april 2022 (van 20.00-22.15u) is er in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, een lezing over de muntschat die georganiseerd wordt door heemkundekring De Plaets.
De vinders (Wim en Nico), dr. Tessa de Groot, leider onderzoek muntschat (RCE) en dr. Liesbeth Claes (specialist / onderzoeker in de Romeinse geschiedenis Universiteit Leiden) zullen hier hun ervaringen en bevindingen presenteren.
Ook is er nog een formeel moment over de muntvondst.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich tevoren aanmelden via: secretaris@deplaets.nl

12 april in ‘s-Hertogenbosch – Verduurzaming in de praktijk

 ERM organiseert op verschillende locaties in het land kennisbijeenkomsten over restaureren en verduurzaming in de praktijk, gecombineerd met een locatiebezoek/rondleiding. De eerste bijeenkomst is op 12 april.

Het Groot Tuighuis in ‘s-Hertogenbosch wordt gerestaureerd en omgevormd tot een publiekstoegankelijk Erfgoedhuis.
De bijeenkomst wordt gehouden in de koorruimte, die na de restauratie als erfgoedlounge wordt ingericht. Voor het Stadsarchief worden studieruimten ontworpen. Naast de bouwkundige werkzaamheden worden de technische installaties aangepast en wordt luchtbehandeling in het gebouw toegevoegd. Een belangrijke opgave is het verduurzamen van het gebouw en verbetering van de energetische prestaties. Dit gebeurt onder meer door toevoeging van vloerverwarming in de grote ruimten en waar mogelijk het aanbrengen van achterzetramen en voorzetwanden in de verblijfsruimten. Op de werkzaamheden wordt een toelichting gegeven door de bouwbedrijf Nico de Bont. De gemeente ’s-Hertogenbosch en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan in op beleidsmatige aspecten van verduurzaming, ERM presenteert het integrale informatiepakket verduurzaming.

Nieuwsbrief december 2021

. Rabo Club Support Actie 2021  
De actie heeft ruim 300 euro opgeleverd voor De Plaets. Leden, abonnees en anderen zeggen wij hartelijk dank voor hun bijdrage.

. Erfgoedboek Jumbo-De Plaets 2021
Op 8 en 11 december heeft de ruilbeurs plaatsgevonden in Den Durpsherd. Vanwege de huidige coronamaatregelen was de beurs verplaatst naar de grote Theaterzaal. Er is veel geruild en we hopen dat veel inwoners hun boek met ‘plaatjes’ vol hebben gekregen. We kijken terug op een geslaagd initiatief van Jumbo en De Plaets. Daarom dank aan allen die hier een bijdrage aan geleverd hebben!

. Petruskerk boek
Albert Pennings werkt op dit moment aan de échte afronding van het boek over de Petruskerk, dat in het voorjaar van 2022 gepresenteerd gaat worden. Dit als extra op onze gehouden tentoonstelling begin september 2021.

. Informatiebord Romeinse muntschat in Berlicum in 2022
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Waterschap Aa en Maas werken  nu aan de realisatie van een ‘uitgebreid’ informatiebord in de directe nabijheid van de vindplaats. In het eerste kwartaal van 2022 vindt de ‘plechtige’ plaatsing plaats. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

. Nieuwe (werkende) leden voor De Plaets 
Wij zijn nog steeds op zoek naar ‘geïnteresseerde’ dorpsgenoten die graag een bijdrage willen leveren aan de verdere vormgeving van onze lokale geschiedenis. Graag melden bij de secretaris.

Het bestuur van de Plaets wenst alle lezers
Prettige Kerstdagen en een gezond 2022 toe
 
 

Nieuwsbrief september 2021

Rabo Club Support actie start weer
De Plaets heeft zich ingeschreven voor deze actie.
Raboleden kunnen hun stemmen weer uitbrengen in de periode 4 t/m 24 oktober 2021.
Van 1 t/m 14 november 2021 horen wij welke opbrengst wij mogen verwachten.
Ons doel: digitalisering van onze bibliotheek.
Wij hopen en vertrouwen erop dat u ons wilt steunen. Alvast dank hiervoor.

Lezing: Van oeros tot Holstein door Theo Danen in Den Durpsherd
Theo Danen zal op maandag 25 oktober 2021 om 20.00u een presentatie verzorgen over dit onderwerp. Het gaat met name over de historie en hoe door de jaren heen een (koeien)ras is ontstaan met veel sterke eigenschappen. Theo zal met behulp van foto’s en allerlei voorwerpen de bezoeker meevoeren op een reis, die ons uit het verleden meeneemt naar het heden. .

Erfgoedboek heemkundekring De Plaets en Jumbo Supermarkt Berlicum
De Plaets heeft contact gelegd met het management van onze Jumbo Supermarkt om te praten over de mogelijkheid samen een lokaal Erfgoedboek over Berlicum/Middelrode uit te brengen en dat is positief  opgepakt door Jumbo! Op 1 oktober 2021 vindt de officiële overhandiging van het Erfgoedboek plaats aan onze burgemeester. De spaarperiode bij de Jumbo loopt van 4 oktober tot en met 28 november 2021. Op woensdagmiddag 8 december a.s. vindt de ruilbeurs plaats in Den Durpsherd.  We doen óók iets leuks voor de schooljeugd en Zorgcentrum Berlerode.  Doe mee!

(Werkend) lid worden van De Plaets
Hebt u interesse in onze lokale historie, meldt u bij het secretariaat
U kunt een abonnement nemen op ons tijdschrift Rondom de Plaets en/of zelf een bijdrage leveren.
We zijn benieuwd!

NIEUWSBRIEF JUNI 2021

. Overlijden van onze oud-secretaris Leo van Beek
Tot onze droefheid is gister Leo van Beek, onze oud-secretaris overleden. Wij denken met groot respect en waardering aan hem.  Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte met dit grote verlies. Wij zullen Leo in Rondom de Plaets van september herdenken. Het overlijden betekent een enorm verlies voor ons.

. Open Monumentendag zondag 12 september 2021
Er zullen rondleidingen verzorgd worden op Seldensate, Wamberg, Zeebroek. Onze collegá’s van HVBM zullen actief bij de Samen op Weg kerk. Nadere mededelingen volgen in De Brug t.z.t.

. Kroegenboek Berlicum/Middelrode
Onder leiding van Albert Pennings wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de kroegen/café’s vanaf plusminus 1800 in Berlicum/Middelrode. Er is al veel verzameld. De bestaande en verzamelde informatie moet gecheckt en aangevuld worden. Degenen die een positieve ‘link’ met een of meer kroegen hebben, worden hierbij uitgenodigd zich bij mij te melden om hieraan een bijdrage te leveren. Alvast hartelijk dank.

. Foto-expositie Petrus kerk (De Plaets, SHOT, ’t Gilde)
In september 2021 bestaat SHOT 50 jaar. Op dit moment worden appartementen gebouwd aan de overzijde van Den Durpsherd o.a. op de plek van de voormalige Petruskerk. De vormgeving van de ontmoetingsruimte ter plekke moet nog plaatsvinden. De Plaets is gevraagd een foto-expositie te wijden aan de historie van de Petruskerk in Den Durpsherd. Er zal nog een boekwerkje verschijnen. De opening van de expositie gebeurt op 3 september 2021 om 11.00u. De afsluiting zal op 10 september zijn. Nadere info volgt t.z.t. in De Brug.

Nieuwe Uitgave: Katholiek Brabant in beeld.

Katholiek Brabant in beeld. Berne Boekhandel. Prijs: 19,95 euro

De foto’s laten vanuit diverse richtingen zien hoe springlevend en aantrekkelijk het katholiek-religieuze leven in ons land is en hoe de kerkprovincie zich verhoudt tot de grote wereldkerk. Daarom staan in het boek ook veel foto’s van de internationale reizen die Ramon maakte voor zijn werk. Ook de diversiteit van de katholieke cultuur springt naar voren in de beelden van zowel jongeren als ouderen, van de rijkdom aan liturgie, volksdevotie, processies en natuurlijk Maria.
De teksten in het boek zijn van Anton de Wit.
De foto’s van Ramon Mangold